EN

صفحه اصلی  >  نگهداری و بازبینی سیستم

باز بینی های دوره ای: طبق استاندارد یک سیستم LPS بایستی بعد از تغییرات یا تعمیرات حاصله در سازه و اصابت صاعقه بازیبنی شود. برای اطلاع از اصابت صاعقه ، شمارنده صاعقه می تواند سودمند واقع شود. بازبینی چشمی بایستی چنان انجام شود که اطمینان از موارد زیر حاصل شود:
- تغییرات در سازه مورد حفاظت نیازمند تدابیر یا نصب سیستم حفاظتی اضافی نباشد.

- پیوستگی الکتریکی در اجزاء قابل رویت وجود داشته باشد.

- تمامی قطعات و بستهای مکانیکی در شرایط خوبی باشند.

- هیچ قطعه ای به جهت خوردگی ضعیف نشده باشد.

- فاصله ایمن رعایت شده و اتصالات هم پتانسیل ساز به میزان کافی وجود داشته و در شرایط مناسبی هستند.

علاوه بر موارد فوق، اندازه گیری مقاومت سیستم زمین و تست پیوستگی هادی های غیر قابل رویت لازم است.

جدول 8 فواصل زمانی بازبینی دوره ای سیستم حفاظتی اکتیو را مطابق با استاندارد NFC 17-102 نشان می دهد. فواصل زمانی سختگیرانه که در این جدول به آن اشاره شده، ویژه مکانهای دارای هوای آلوده و خورنده می باشد.


جدول 8 فواصل زمانی بازبینی دوره ای سیستم حفاظتی اکتیو

جدول 8

بخش 7 از ضمیمه E استاندارد IEC 62305 به مبحث بازبینی و نگهداری سیستم پسیو اختصاص دارد. طبق این بخش، شخص بازبین بایستی در این زمینه خبره بوده و تمامی گزارشهای طراحی و مدارک سیستم مانند ضوابط و شرح طراحی و نقشه های فنی آن و همچنین گزارشهای قبلی بازبینی را در اختیار داشته باشد. تمام قسمتهای سیستم بایستی در فرصتهای زیر بازبینی شوند:

- در مرحله نصب سیستم بویژه زمانی که کار نصب اجزائی که درون سازه پنهان خواهند ماند، در حال انجام است.

- پس از پایان کار نصب سیستم LPS؛

- در فواصل زمانی منظم مطابق با جدول 9

جدول 9  فواصل زمانی بازبینی دوره ای سیستم حفاظتی پسیو طبق IEC 62305لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست