EN

صفحه اصلی  >  اصول حفاظت در برابر صاعقه
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

صاعقه گیر پسیو: برای این نوع صاعقه گیر سه نوع ترمینال هوایی وجود داشته و برای هر یک روش مناسبی در استانداردهای IEC و BS توضیح داده شده است که عبارتند از:
- میله ها (جهت مشاهده انواع صاعقه گیر میله ای و مشخصات آنها اینجا کلیک نمایید)
- هادی های سیمی (معلق)
- هادی های مش (قفس فارادی)


1- روش زاویه حفاظتی: یکی از سه روش محاسبه حجم حفاظتی در مورد میله ها و هادی های سیمی روش زاویه حفاظتی است. در این روش فرض بر آن است که با نصب یک یا چند میله بر روی مکان مورد حفاظت محیط مورد نظر در زیر چتر پوششی میله یا سیم قرار می گیرد. شکل 2 مثالی از این روش را نشان می دهد. در شکل 3 نیز رابطه بین کلاس حفاظتی، ارتفاع نصب و زاویه حفاظتی دیده می شود.


2-روش گوی غلتان : در این روش فرض بر آن است که ابر باردار به شکل یک گوی بزرگ بوده و بار الکتریکی به صورت یکنواخت در حجم آن توزیع شده است و می تواند با زمین و اشیاء روی آن برخورد کرده و تخلیه الکتریکی صورت گیرد. حال بایستي سیستم را طوری طراحی نمود تا گوی با شیئ مورد حفاظت تماس نیابد. این روش کلی ترین متد برای طراحی سیستم بوده و برای انواع صاعقه گیر قابل کاربرد است.

شکل 2

شکل 2 زاویه حفاظتی در صاعقه گیر میله ای و سیمی

متناظر با هر کلاس حفاظتی شعاع گوی فرضی تغییر می کند. شکل 4 روش طراحی سیستم را بر اساس تئوری گوی غلتان نشان می دهد. در جدول 2 مقادیر شعاع گوی غلتان در کلاسهای مختلف حفاظتی درج شده است.

جدول 2

جدول 2

شکل 3

شکل 3 زاویه حفاظتی و ارتباط آن با کلاس حفاظتی و ارتفاع نصب

شکل 4

شکل 4 روش طراحی پسیو مطابق با تئوری گوی غلتان

3- تئوری مش: در این روش هادی صاعقه گیر از مشهای متقاطع در فواصل یکسان و معین تشکیل شده است. از این نوع ترمینال هوایی که به قفس فارادی نیز مشهور است، در ساختمانهایی که دارای بام مسطح بوده و تجهیزات داخلی آن حساس باشند استفاده می شود. تراکم هادی های مش دز این سیستم موجب می شود که طبق تئوری فارادی، میدان الکتریکی به داخل قفس نفوذ نکند. البته میزان نفوذ فقط زمانی به صفر می رسد که قفس به شکل یک صفحه فلزی یکپارچه باشد. از آنجاییکه این امر در حالت عادی عملی نیست، مجبور به استفاده از شبکه ای از هادی های متراکم هستیم و در عمل مقداری از میدان به داخل سازه نفوذ خواهد کرد. با افزایش تعداد هادی های متقاطع می توان از شدت این میدان نفوذی کاست. شکل 5 نمونه ای از این نوع را نشان می دهد. در جدول 2 نیز ابعاد مش مورد نیاز برای هر کلاس حفاظتی نشان داده شده است.

شکل 5

شکل 5 زاویه و حجم حفاظتی در روش مش

جنس و حداقل ابعاد صاعقه گیر پسیو: به منظور تحمل نیروهای الکترودینامیکی ناشی از عبور جریان صاعقه و همچنین نیروهای مکانیکی وارده و مهمتر از آن زوال ناشی از خورندگی الکتروشمیایی محیط، در انتخاب جنس و ابعاد هادی صاعقه گیر بایستی دقت ویژه ای نمود. جدول 3 حداقل ابعاد هادی از جنسهای مختلف را نشان می دهد.

جدول 3 جنس و حداقل ابعاد استاندارد هادی صاعقه گیر پسیو و هادی میانی مطابق با IEC 62305

 

ادامه مطلب: ترمینال هوایی-صاعقه گیر اکتیو یا فعال

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست