EN

صفحه اصلی  >  اصول حفاظت در برابر صاعقه

هادی میانی (Down Conductor): یکی از سه جزء اساسی سیستم حفاظت در برابر صاعقه بوده و نحوه نصب، مسیر دهی و انتخاب جنس و ابعاد آن در عملکرد صحیح و ایمن سیستم حائز اهمیت است. جنس و ابعاد هادی میانی در صورتی که سیستم حفاظتی پسیو بوده و بر اساس استاندارد IEC 62305 طراحی می شود، از جدول 3 قابل استخراج است(رجوع شود به مبحث صاعقه گیر پسیو).
هر چند می توان در طراحی هر دو نوع سیستم پسیو و اکتیو جنس و ابعاد مجاز هادی میانی را از جدول 3 استخراج نمود، اما به دلیل وجود اندکی تفاوت بهتر است در مورد صاعقه گیر اکتیو از جدول 5 استفاده نمود.
در مورد محل نصب و انتخاب مسیر هادی میانی نکات مهمی وجود دارند که به بطور خلاصه به آنها اشاره می شود:
1- هادي مياني بايد به گونه اي نصب شود که کوتاهترین و مستقیم ترین اتصال به سیستم زمین را داشته باشد.
2- شعاع خمیدگیها و انحناها مطابق با شکل 8 بایستی بیشتر از 1/20  طول خمیدگی باشد یا به عبارتی:

(3)

و در هر شرایطی نباید کمتر از 20 سانتیمتر باشد.


جدول 5 جنس و ابعاد هادی میانی مطابق با NFC 17-102

جدول 5

3- عبور هادي مياني از روي ديواره هاي کوتاه، حداکثر افزايش ارتفاع 40 سانتيمتري با شيب 45 درجه يا کمتر مجاز مي باشد (شکل 8).
4- براي مهار کردن هادي مياني بايد در هر یک متر از سه بست استفاده نمود(در فواصل 50 سانتیمتری).
5- برای هر صاعقه گیر اکتیو حداقل دو مسیر هادی میانی مورد نیاز است. در صورتی که ارتفاع سازه محل نصب ESE بیش از 60 متر باشد بایستی از چهار مسیر هادی میانی استفاده نمود. بایستی سعی شود مسیرهای هادی میانی تا حد امکان با یکدیگر فاصله داشته باشند. حداقل فاصله افقی نباید کمتر از 2 متر باشد.
6- برای هر صاعقه گیر پسیو میله ای که بر روی پایه های جداگانه نصب شده باشند، حداقل یک رشته هادی میانی لازم است.

شکل 8

شکل 8 خمیدگی های مجاز هادی میانی

7- در صورتیکه صاعقه گیر پسیو از نوع هادی های سیمی معلق باشد برای هر پایه مهار کننده حداقل یک رشته هادی میانی لازم است.
8- در مورد صاعقه گیر پسیو نوع شبکه ای(مش) برای انتهای هر هادی فرم دهنده شبکه یک مسیر هادی میانی لازم است. این هادیها بایستی با فواصل یکسان در پیرامون سازه نصب شوند. حداقل فواصل نوعی برای هر کلاس حفاظتی مطابق با IEC 62305 در جدول 6 داده شده است.


جدول 6 فواصل نوعی هادی میانی در یک سیستم حفاطتی پسیو

جدول 6

ترمینال تست: برای اینکه بتوان در مواقع لزوم مقاومت ترمینال زمین را سنجیده و LPS را از آن جدا نمود، لازم است که برای هر هادی میانی یک ترمینال تست جدا شونده نصب نمود. ترمینال بایستی طوری باشد که فقط در مواقع مورد لزوم باز شود و در سایر شرایط عادی بسته باشد.

ادامه مطلب: ترمینال زمینی (Earth Termination)

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست